Vleermuizen zijn in Nederland onder andere beschermd bij de Flora- en faunawet. In deze wet is geregeld dat jacht, handel, bezit en andere menselijke activiteiten die een schadelijk effect kunnen hebben op vleermuizen, verboden zijn. Vos Natuurbeheer doet onderzoek volgens het vleermuisprotocol opgesteld door het Gegevensautoriteit natuur, Zoogdiervereniging, Netwerk Groene bureaus.  Op basis van het onderzoek in combinatie met vaststaande  gegevens wordt een advies uitgebracht over welke maatregelen nodig zijn om geplande activiteiten doorgang te laten vinden.
Lees meer...